RODO – Wzór klauzuli zgody dla kandydatów

Wzór klauzuli zgody dla kandydatów biorących udział w rekrutacji.

Prosimy umieścić wzór zgody w przesyłanym CV.

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  dla potrzeb bieżących i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Open Minds Karolina Romanowska-Ciechan na rzecz klientów wskazanych wyżej podmiotów”

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że:

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do prowadzenia procesów rekrutacyjnych z Pani/Pana udziałem pozwalające w efekcie końcowym na nawiązanie stosunku zatrudnienia;
  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:

Open Minds Karolina Romanowska-Ciechan (w skrócie Open Minds) z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Namysłowskiej 2/64, 50-304, w przypadku prowadzenia procesów rekrutacji.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, jak również w przypadku  wyrażania Pana/Pani zgody także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, które będą przeprowadzone przez Open Minds.
  2. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustępu 1 litera a), c) oraz f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Open Minds, a także klienci Open Minds, którzy złożyli zamówienia na przeprowadzenie usługi rekrutacji.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili zakończenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego złożyła Pani/Pan aplikację, a w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie lub do chwili ustania prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez Open Minds zarówno na potrzeby własne, jak również na potrzeby klientów i ich spółek.
  6. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
  7. W odniesieniu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji oraz rekrutacji na rzecz spółek.Open Minds oraz klientów Open Minds ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw ? z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją ? wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia złożonego na adres odpowiedniego administratora danych osobowych.